Home / Forex / co to jest pit 8c: PIT-8C online 2023 2024 jak rozliczyć, wzór, druk Zmiany w PIT-8C a PIT-37

co to jest pit 8c: PIT-8C online 2023 2024 jak rozliczyć, wzór, druk Zmiany w PIT-8C a PIT-37

co to jest pit 8c

Płatnik przekazujący po raz pierwszy informację zaznacza kwadrat nr 1 – złożenie informacji. Podobnie złożenie będzie miało miejsce, gdy płatnik spóźni się z przekazaniem druku lub nie złoży go w danym roku pomijając w ogóle wypłaty dokonywane na rzecz danego podatnika. Wyłącznie w przypadku zmian danych na druku podatnik zaznacza kwadrat nr 2 – korekta informacji.

co to jest pit 8c

Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Zastanawiasz się kto sporządza informację PIT-8C? W dzisiejszym artykule napiszemy na ten temat.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. – Formy organizacyjne i…

PIT-8C przekazać można do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. PIT-8C dla osoby prywatnej stanowi podstawę do rozliczenia przychodu w zeznaniu rocznym. A zatem jest pod tym względem analogiczny do PIT-11 – dotyczy tylko innych sytuacji.

PIT-8C jak co roku przygotowują biura maklerskie oraz instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo. PIT-8C trafia do udziałowców i wspólników spółek handlowych, w związku z obrotem pozagiełdowym udziałami i akcjami. PIT-8C stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych na PIT-38, w którym wykazać należy kwoty ujęte na PIT-8C i obliczyć samodzielnie wartość należnego podatku. W przypadku podmiotów zagranicznych PIT-38 sporządza się samodzielnie, nie mają one bowiem obowiązku przesyłać PIt-8C w związku z zagranicznymi inwestycjami kapitałowymi. PIT-8C to imienna informacja o wysokości niektórych rodzajów dochodów, wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochodu, z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 28 wykazać należy koszty rozliczane z tytułu zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających, np. Sporządzający PIT-8C, mimo okresowych rozliczeń kwot z pochodnych kontraktów, może dokonać rozliczeń przychodów w momencie ich rozwiązania, zamknięcia. PIT-8C jest informacją przekazywaną w związku z niektórymi przychodami z kapitałów pieniężnych (akcje, papiery wartościowe), wypłatą z tzw. Innych źródeł (dla których płatnik zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek) oraz z tytułu stypendiów (które zobowiązują do rozliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Informację PIT-8C płatnik przekazuje w dwóch egzemplarzach – organowi skarbowemu oraz podatnikowi, na rzecz którego doszło do wypłat rozliczanych w PIT-8C.

Formularz PIT-8C dotyczy jednak wyłącznie przychodów osób prywatnych. Nie wystawia się go dla firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ mają one obowiązek zaliczyć te dochody do wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Tego formularza nie wystawia się także własnym pracownikom z tytułu uzyskanych dochodów, które obejmuje stosunek pracy (natomiast wystawia się go dla nich na ewentualne świadczenia spoza stosunku pracy). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.

Polacy coraz mniej kombinują z podatkami? Nowe dane fiskusa

W pozycji 28 informacji PIT-8C wykazana będzie kwota jaką inwestor sumarycznie musiał przekazać drugiej stronie kontraktu. 10 wskazać należy numer NIP lub PESEL identyfikujący w Polsce podatnika. Płatnik powinien wskazać numer przekazany mu przez podatnika, a dane aktualne powinny być na ostatni dzień roku, którego PIT-8C dotyczy.

Płatnicy mają czas do końca lutego na przesłanie inwestorom formularza PIT-8C. To informacja o dochodach, która pozwoli na dokonanie rozliczenia rocznego w PIT-38. Przychody te wykazane są na formularzu PIT-8C w części D. Wyjątkiem są stypendia, w przypadku których zaliczkę na podatek dochodowy odprowadza płatnik składek. Wówczas wartości wykazuje się na formularzu w części E. Druki PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym).

  • Informację PIT-8C płatnik przekazuje w dwóch egzemplarzach – organowi skarbowemu oraz podatnikowi, na rzecz którego doszło do wypłat rozliczanych w PIT-8C.
  • Jeżeli płatnik ma pewność, że określone przychody pozostają zwolnione z opodatkowania lub w ogóle nie podlegają opodatkowaniu, nie musi ich wykazywać w poz.
  • Przedsiębiorca w informacji musi wskazać źródło przychodu (np. kara umowna) oraz określić jego wysokość.
  • Związany jest wyłącznie z przychodami ze źródła – kapitały pieniężne …

31 ustalić należy przychody z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przychodem w takim przypadku jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. W przeciwieństwie do wysyłki PIT-8C do urzędu skarbowego, egzemplarz przekazywany zatrudnionemu – podatnikowi, przekazywany może być zarówno elektronicznie, jak i wydrukowany. Przy wyborze formy elektronicznej, wystarczającym jest przekazanie PIT-8C na e-mail pracownika lub udostępnienie go w profilu elektronicznym, stworzonym dla niego przez pracodawcę. Zarówno wersja elektroniczna, jak i drukowana może zostać podatnikowi dostarczona do końca lutego.

Aby przesłać druk w wersji elektronicznej do systemu e-deklaracje trzeba dysponować podpisem elektronicznym. Data wysłania nie może być późniejsza niż ustawowy termin złożenia deklaracji, czyli ostatni dzień lutego. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem. Z kolei osobie, które ma otrzymać PIT-8C, formularz można przekazać w wersji elektronicznej, np. Podpis elektroniczny nie jest do tego celu potrzebny.

Co to jest informacja PIT-8C?

Gdyby zmiany strukturalne miały miejsce po zakończeniu roku, lecz przed datą złożenia (przekazania) PIT-8C, to informację tę sporządza płatnik właściwy na dzień złożenia (przekazania) tej informacji. W tych przypadkach funkcję płatnika realizuje podmiot przejmujący, nawet jeśli nie był zobowiązany do poboru jakiejkolwiek zaliczki w trakcie roku podatkowego. NIP podać należy zgodnie z numerem nadanym w momencie zgłoszenia (w tym – zgłoszenia zmiany) do CEiDG lub KRS. Podobnie posługuje się nim przy korekcie wcześniej złożonej PIT-8C. Informację PIT-8C przedsiębiorcy sporządzają za poprzedni rok podatkowy w terminie do końca lutego roku następnego. W tym samym terminie trzeba ją przekazać osobie dla której została wystawiona oraz do urzędu skarbowego, pod który podlega ta osoba.

To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości, w której podatnik jest na stałe zameldowany. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

  • PIT-8C dla osoby prywatnej stanowi podstawę do rozliczenia przychodu w zeznaniu rocznym.
  • Informacja PIT-8C jest przesyłana do naczelnika US w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym oraz do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi.
  • Z końcem i początkiem każdego roku podatkowego rozpoczyna się dyskusja na temat rozliczeń podatkowych.
  • Wyjątkowo druk IFT-1R trafić musi do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy).
  • W polu 18 podać należy ulicę, na której znajduje się adres zamieszkania podatnika.
  • Podatek pobierany ryczałtowo nie zostanie ujęty na PIT-8C (np. z tytułu lokowania w funduszach inwestycyjnych).

Przykładowo inwestor, który zarobił 500 zł, sprzedając obligacje giełdowe, ale stracił 300 zł, spekulując na akcjach, a także 200 zł na kontraktach, nie będzie musiał płacić podatku, gdyż jego dochód będzie zerowy. Jeśli straty przewyższą dochody, nadal można je rozliczyć przez następne pięć lat. Warto zatem pamiętać, że PIT-8C to nie zeznanie podatkowe, a jedynie specjalny formularz, stosowany w celu wykazania dochodów uzyskanych z inwestycji takich jak w akcje, obligacje czy kontrakty walutowe.

W polu 18 podać należy ulicę, na której znajduje się adres zamieszkania podatnika. W przypadku zamieszkiwania na wsi adres ulicy może być taki sam, jak nazwa wsi, np. Adres Sokołowo 58 wpisuje się podając jako nazwę ulicy Sokołowo, adres domu – 58. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania.

Nie należy na PIT-8C wykazywać dochodów z tzw.

Zeznanie PIT-38 należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Na podstawie zawartych tam informacji należy wypełnić deklarację PIT-38 do końca kwietnia. Podstawową formą przekazania PIT-8C do urzędu skarbowego jest forma elektroniczna. Płatnik będący osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną wysyłając tę informację nie musi korzystać z e-podpisu, wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy (np. spółki z o.o.) muszą nabyć w tym celu e-podpis.

Formularz PIT-8C – wzór z omówieniem

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom – ręczymy za każdą z usług ifirma.pl. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami.

Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl

PIT-8C przekazuje się do końca stycznia (31 stycznia – w 2023 r.) do urzędu skarbowego, a do końca lutego (28 lutego w 2023 r.) roku następującego po rozliczanym roku podatkowym – podatnikowi, który na podstawie danych sporządzi własną deklarację podatkową. Wysyłkę PIT-8C do urzędu skarbowego należy przeprowadzić wyłącznie elektronicznie. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust.

Oczywiście, mogą dopełnić tego obowiązku wcześniej, aby nie zapomnieć – zwłaszcza, gdy formularz dotyczy świadczenia z początku roku. W PIT-8C przedsiębiorca wykazuje wartość świadczeń przekazanych osobie fizycznej w podziale na odpowiednie sekcje formularza. Przedsiębiorca w informacji musi wskazać źródło przychodu (np. kara umowna) oraz określić jego wysokość. Następnie trzeba zsumować wszystkie przychody z pozostałych źródeł. W przypadku, gdy trzeba wpisać więcej źródeł niż jest miejsca na druku, przedsiębiorca wypełnia kolejny formularz PIT-8C. 29 wykazać należy przychód ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach, których nie zalicza się do papierów wartościowych.

Składający (sporządzający) PIT-8C, mimo okresowych rozliczeń kwot z pochodnych kontraktów, może dokonać rozliczeń przychodów w momencie ich rozwiązania, zamknięcia. W PIT-8C może on prezentować ostateczny wynik na danym kontrakcie w momencie jego zamknięcia. Przychodem (wykazywanym w pozycji 28 informacji PIT-8C) będzie zatem kwota jaką inwestor sumarycznie otrzymał od drugiej strony kontraktu.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.