Home / Forex / co to jest rentowność obligacji: rentowność obligacji czym jest, co to jest? Co to znaczy? Definicja rentowność obligacji czym jest

co to jest rentowność obligacji: rentowność obligacji czym jest, co to jest? Co to znaczy? Definicja rentowność obligacji czym jest

co to jest rentowność obligacji

Analiza wskaźnikowa jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia i jest powszechnie wykorzystywana w procesie inwestycyjnym, zarówno poprzez inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Wybrane wskaźniki finansowe spółek są szeroko publikowane w prasie branżowej i na stronach internetowych związanych z inwestowaniem. Przepływy pieniężne związane z obligacjami można przedstawić za pomocą prostych diagramów. Oś pozioma reprezentuje czas, a pionowe strzałki – przepływy pieniężne.

Na domiar złego pesymizmem tchnie także większość prognoz dla największej na świecie giełdy nowojorskiej. Przed tygodniem rozważaliśmy szanse i zagrożenia dla polskich akcji w 2023 roku. Tym razem weźmy pod lupę hurtowe obligacje skarbowe. W analizie skupimy uwagę na papierach o stałym oprocentowaniu, jako że ich zmienność rzutuje na cały rynek długu. Obligacje skarbowe, szczególnie te o stałym oprocentowaniu, boleśnie odczuły skokowy wzrost stóp procentowych. Ale nawet w USA koniec podwyżek stóp to już dość bliska perspektywa, a historycznie taki „Fed pivot” zawsze pomagał obligacjom.

Im wyższa jest wartość czasu trwania danej obligacji, tym jej cena jest bardziej wrażliwa na zmiany rynkowych stóp procentowych. Za przykład weźmy obligację spółki X, której cena na Catalyst wynosi 100 (w domyśle 100 proc.). Wartości nominalnej obligacji, po której zostanie ona wykupiona przez spółkę X w dniu wykupu.

co to jest rentowność obligacji

Wiele jednak wskazuje na to, że to się zaczyna zmieniać. Z obecnych oczekiwań rynkowych wynika, że ostatni akcent w ramach cyklu za oceanem może mieć miejsce już w lutym lub marcu, a to przecież już bliska perspektywa. Ostatnią propozycją jest strategia, która opiera się na wahaniach cen na rynku wtórnym. Jest ona przeznaczona dla bardziej doświadczonych i aktywnych inwestorów.

O cenie obligacji, ich oprocentowaniu czy terminie wykupu. Rentowność obligacji korporacyjnych zależy od sytuacji makroekonomicznej, której wpływ może być różnoraki. Na przykład dobra koniunktura w całej gospodarce sprzyja dobrej sytuacji finansowej emitentów, co może przełożyć się na niską rentowność obligacji. Z kolei dobra koniunktura na rynku akcji może skutkować odpływem inwestorów z rynku obligacji, a zatem wzrostem rentowności papierów dłużnych. Bieżąca stopa dochodu (ang. current yield) jest najprostszą i najczęściej używaną metodą określania rentowności obligacji, należy jednak pamiętać, że nie uwzględnia ona wartości pieniądza w czasie. Bieżąca stopa dochodu jest to proste porównanie wysokości rocznego kuponu i bieżącej ceny rynkowej (ceny nabycia) obligacji.

Obligacje: Odreagowanie z OPEC w tle

Rosnące rynkowe stopy procentowe wpływają na wzrost rentowności obligacji korporacyjnych, spadające zmniejszają ich opłacalność. ● stopa procentowa obowiązująca w danym kraju – jest wzrost powoduje równoległy wzrost rentowności tego papieru wartościowego, co jest równoznaczne obniżeniem jego ceny. Gdy stopy procentowe rosną, ceny obligacji na rynku spadają , zwiększając w ten sposób rentowność starszych obligacji i dostosowując je do nowszych obligacji emitowanych z wyższym kuponem. Gdy stopy procentowe spadają, ceny obligacji na rynku rosną , obniżając w ten sposób rentowność starszych obligacji i dostosowując je do nowszych obligacji emitowanych z niższym kuponem. Macaulay duration pozwala ocenić względną wrażliwość obligacji na zmianę poziomu rynkowych stóp procentowych. Aby sprawdzić, o ile procent zmieni się cena obligacji w przypadku zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych (a dokładniej stopy zwrotu w terminie do wykupu YTM danej obligacji) o zadany procent, należy skorzystać z tzw.

Jeśli zatem chcemy kupić obligacje na rynku wtórnym, warto przyjrzeć się poziomowi ich rentowności w danym momencie. Czas trwania obligacji zależy od terminu jej wykupu oraz wysokości wypłacanych odsetek. Im dłuższy termin do wykupu, tym większy czas trwania obligacji.

  • Znaczenie potencjalnego „Fed pivot”, rozumianego jako koniec podwyżek, trudno przecenić w przypadku obligacji.
  • W ciągu ostatnich kilku miesięcy dziesięciu czołowych prywatnych inwestorów straciło łącznie niemal 20 mld zł.
  • Nie wydaje się realne, żeby inwestorzy byli skłonni odsprzedać akcje w zapowiedzianym wezwaniu po 5,25 zł.
  • Wielu początkujących inwestorów jest zdziwionych, gdy dowiaduje się, że cena i rentowność obligacji, podobnie jak w przypadku innych papierów wartościowych notowanych na giełdzie, zmieniają się codziennie.
  • Inwestor otrzymuje więc co rok 65 zł odsetek, które są reinwestowane również po stopie 6,5%.

Należy pamiętać, że sprzedaż obligacji na rynku wtórnym obłożona jest prowizją maklerską i wziąć to pod uwagę przy szacowaniu zysku z inwestycji. Na pierwszym wykresie pokazujemy, że u progu wspomnianych dwóch bardzo słabych lat 2020–2021 średnia ważona rentowność obligacji była… Nic więc dziwnego, że ceny obligacji zostały później tak mocno poturbowane, skoro rentowność musiała się z tego ultraniskiego pułapu dostosować do rosnących gwałtownie stóp procentowych. Teraz dobra wiadomość jest taka, że średnia rentowność w momencie pisania artykułu wynosi prawie 7 proc. Z tego poziomu dużo łatwiej będzie osiągać dodatnie stopy zwrotu w przyszłości. Oprócz tego na rentowność obligacji ma wpływ to, jakie są przewidywania dotyczące światowej koniunktury, jakie są prognozy na najbliższą przyszłość.

To, jakie nastroje panują w gospodarce, przekłada się na zaangażowanie i aktywność inwestorów. A Ci patrzą przede wszystkim na stopę zwrotu z danej inwestycji. Aby była ona dla nich opłacalna – musi przewyższać inflację. W związku z tym, jeśli inflacja będzie rosła, inwestorzy będą oczekiwali wyższej stopy zwrotu z obligacji i analogicznie, gdy przewidywana będzie niższa inflacja, wymagana stopa zwrotu spadnie.

Rynek długu: Druga połowa roku może przynieść spadki rentowności w oczekiwaniu na cięcia stóp procentowych

Dlatego też często państwa, gminy, a także korporacje emitują swoje obligacje. I, gdy inwestor kupuje przykładowo obligacje rządowe, to pożycza pieniądze rządowi. Podstawowa strategia wykorzystywana w handlu obligacjami.

Jednak warto zauważyć, że ze względu na niską płynność notowanych na Catalyst obligacji, w Polsce nie jest ona zbyt łatwa do przeprowadzenia. Wymaga ciągłej obserwacji i analizy rynku, ponieważ jej założeniem jest nabycie obligacji po niższej i następnie sprzedaż po wyższej cenie. Dodatkowo ważne jest tu doświadczenie i wiedza na temat spółek, których obligacje notowane są na rynku. W środę FED podejmie decyzji na temat wysokości stóp procentowych. Rynek nie oczekuje zmiany wysokości stóp procentowych.

Barometr Inwestycyjny: trudny czas dla rynków! Wyprzedaż w segmencie spółek ultrawzrostowych – indeks NASDAQ pod presją

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na rentowność papierów wartościowych, jest to, jak dany kraj jest postrzegany przez inwestorów. Państwo emituje obligacje, jeżeli w oczach inwestorów wypada korzystniej, jest po prostu chętniej przez nich wybierane. Na tle pozostałych krajów wypada lepiej, więc tym samym jest większe prawdopodobieństwo wykupienia tych obligacji. Wzrost rentowności, czyli de facto spadek cen, trwa na tamtejszym rynku od lata zeszłego roku. Wówczas oprocentowanie papierów 10-letnich USA sięgało około 0,6 proc., a w ostatnich dniach przekroczyło 1,3 proc. Zysk z inwestycji to podstawowy element, na który patrzy każdy inwestor.

Inwestor otrzymuje więc co rok 65 zł odsetek, które są reinwestowane również po stopie 6,5%. Wyprzedaż z ostatnich miesięcy zaskoczyła inwestorów, a to może jeszcze nie być koniec przeceny. Trzy sygnały z szerokiego rynku GPW wskazują, że przed nami jeszcze kilka ciężkich miesięcy, a w tym czasie należy spodziewać się nawet 20-procentowych zniżek.

Kluczowa jak zawsze będzie jednak zmienność notowań. Nie wydaje się realne, żeby inwestorzy byli skłonni odsprzedać akcje w zapowiedzianym wezwaniu po 5,25 zł. Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną () lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej). Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.

Jest ona ustalana zazwyczaj na parę dni przed wypłatą. Aby jednak ułatwić sobie sytuację, do obliczeń można przyjąć aktualną stopę referencyjną i skorzystać ze wzoru na YTM. Szczególnym rodzajem stopy zwrotu w terminie do wykupu YTM jest stopa zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu – YTC (ang. yield to call).

Wysokość stóp procentowych

Jak zastosowanie tych dwóch wzorów przekłada się na wynik? W praktyce w przypadku obligacji z dwuletnim terminem wykupu o wartości nominalnej 100, cenie 92 i oprocentowaniu 10 proc. Z odsetkami płaconymi co pół roku, przy stopie SY otrzymujemy rentowność na poziomie 15,22 proc., a w przypadku YTM 14,76 proc.

Rynek długu: Obligacje tanieją – Dług potaniał w ujęciu globalnym

Czynnikiem ryzyka są zaś znaki zapytania wokół krajowych finansów publicznych. Nawet jeśli założymy, że recesji nie będzie, tzn. ISM nie spadnie do jeszcze dużo niższych wartości, to i tak można założyć, że rentowności powinny ostatecznie skorygować się w dół. Tym lepiej dla obligacji w myśl omawianej zależności. W tym roku na realizację potencjału wynikającego ze spowolnienia gospodarek nie pozwoliła oczywiście jastrzębia polityka banków centralnych.

Ponadto zostałem/łam poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO). W przypadku inwestycji w akcje więcej uwagi przywiązuje się do wskaźników wyceny, w przypadku obligacji dużą wagę przywiązuje się do oceny wskaźników bezpieczeństwa. Specjalistyczne podmioty, czyli agencje ratingowe, publikują są tzw. Ratingi, czyli oceny sytuacji i stabilności finansowej spółek.

Kurs dolara wymazuje praktycznie cały wzrost! Jaki będzie maj dla notowań USD? Prognoza walutowa

Jednak cena, a także rentowność obligacji zmieniają się codziennie – mimo że to inwestycje o stałej wartości nominalnej, oprocentowaniu i terminie zapadalności. Ma na to wpływ jeden fakt – obligacje można sprzedać na otwartym rynku przed ich terminem zapadalności, a tam cena tych papierów wartościowych może się wahać. Kolejna strategia wykorzystująca uczestnictwo w ofertach pierwotnych obligacji. Cena obligacji w ofercie pierwotnej najczęściej równa jest nominałowi, czasami powiększonemu o odsetki narosłe od początku sprzedaży. Po debiucie obligacji często dochodzi do wzrostu kursu rynkowego, dzięki czemu można uzyskać zysk kapitałowy na transakcji kupna sprzedaży.

Dane o zaskakująco wysokiej inflacji w Kanadzie wystraszyły inwestorów, co znalazło odbicie we wzroście rentowności obligacji 5 letnich USA najwyżej od 2007 roku, informuje Bloomberg. Ekonomiści są podzieleni w ocenie, czy skuteczna walka z inflacją wymaga dodatnich realnych stóp procentowych. Niewielką przewagę mają ci, którzy sądzą, że tak radykalne zaostrzenie polityki pieniężnej nie jest konieczne. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy obligację nabyto na rynku wtórnym po cenie niższej niż jej wartość nominalna, to bieżąca stopa zwrotu przewyższa stopę oprocentowania obligacji oferowaną pierwotnie przez emitenta. Z kolei odwrotna sytuacja spotka nas, kiedy papier kupimy na rynku wtórnym po cenie powyżej jego wartości nominalnej. Należy jednak pamiętać, że tym, co charakteryzuje rentowność obligacji, jest zmienność. Jest ona bowiem ściśle powiązana z ceną obligacji, a ta wraz z upływem czasu się zmienia. Do tych zmian dochodzi bardzo szybko, ponieważ każdego dnia rynek wycenia papiery wartościowe na podstawie popytu i podaży danych obligacji.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.