Home / Forex / fundusze akcyjne co to jest: Co to jest fundusz akcji?

fundusze akcyjne co to jest: Co to jest fundusz akcji?

fundusze akcyjne co to jest

Polega na czerpaniu zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwa”. Od lat gospodarki najważniejszych krajów rosną, co widać we wzroście wartości spółek i indeksów giełdowych (mówimy oczywiście o trendzie długoterminowym). Skala wzrostu konkretnej firmy, przez co i jej przyszła zyskowność jest jednak nieznana. Co więcej, części spółek nie udaje się zrealizować strategii. Opłaty w funduszach inwestycyjnych to jeden z najważniejszych (a wielu twierdzi, że najważniejszy) czynnik, który decyduje o stopie zwrotu z inwestycji, szczególnie wieloletniej.

fundusze akcyjne co to jest

Kiedy decydujesz się na założenie lokaty o oprocentowaniu stałym, znasz jej oprocentowanie i okres jej trwania, dzięki czemu wiesz z góry, ile dokładnie możesz zarobić. Aby stać się uczestnikiem wybranego funduszu musimy udać się z dokumentem tożsamości
do punktu obsługi klienta (POK) funduszu. Zazwyczaj POK-i funduszy znajdują
się bankach i biurach maklerskich.

Ten sposób lokowania swoich oszczędności ma kilka istotnych zalet. Przede wszystkim inwestor nabywający akcje spółki staje się jej współwłaścicielem. Dzięki temu ma on prawo do udziału w jej zyskach, a także np. Najwięcej można zarobić, inwestując w fundusze akcyjne, nieco niżej plasują się fundusze stabilnego wzrostu, a na najmniejszy zysk można liczyć w przypadku funduszy rynku pieniężnego.

Akademia inwestowania

Podium zamykają fundusze akcji amerykańskich, które przyniosły średnią stopę zwrotu w wysokości 16,9%. Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania pieniędzy. Fundusz powstaje w drodze połączenia pieniędzy osób pragnących korzystnie zainwestować swoje oszczędności. Nawet niewielkie wpłaty tworzą duży kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje. Środki funduszu inwestowane są w różnego rodzaju papiery wartościowe, takie jak akcje, bony skarbowe i obligacje. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można kupować przez internet.

Osobom decydującym się na uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym mogą przyświecać różne cele. Wiąże się to również ze zróżnicowanym stopniem ryzyka, jakie są w skłonni podjąć. Fundusze akcyjne dają szansę na osiągnięcie znacznie większych zysków niż jest to możliwe w przypadku wielu innych typów funduszy. Ewentualny wyższy zysk wymaga jednak od inwestora gotowości do podjęcia większego ryzyka, a także długoterminowego inwestowania. Po omówieniu tego, jakie wyróżnia się fundusze akcyjne i co to jest za forma inwestowania, warto rozważyć to, dlaczego w ogóle warto inwestować w akcje.

  • Warto więc wybierać te fundusze, które na tle konkurentów mają niskie opłaty.
  • Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
  • Plusem jednak jest to, że klient może w dowolnym momencie wypłacić zdeponowane środki, wraz z wypracowanym zyskiem lub po uwzględnieniu straty.
  • Dokładny czas handlu funduszem można znaleźć w KIID funduszu.
  • Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
  • Co więcej, części spółek nie udaje się zrealizować strategii.

Informacje te są często dostępne na stronie internetowej odpowiedniego funduszu i na naszej platformie inwestycyjnej. Dokument opisuje najważniejsze informacje, takie jak skład funduszu, koszty, wyniki w przeszłości i dystrybucję. Przy wyborze funduszu inwestycyjnego konieczne jest podjęcie przemyślanej decyzji. Czasami na przykład do przystąpienia do funduszu inwestycyjnego wymagana jest minimalna inwestycja.

Fundusze akcyjne cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, oferując przy tym jednak inwestorowi potencjalne, ponadprzeciętne zyski. Tego rodzaju fundusze inwestycyjne rekomendowane są osobom świadomym wysokiego ryzyka, które interesuje długoterminowy okres inwestycyjny. Dla tych, którzy nie są do końca przekonani do funduszy inwestycyjnych i wolą bezpiecznie zdeponować nadwyżkę finansową w banku, alternatywą może być lokata bankowa. Przygotowaliśmy krótkie zestawienie takich produktów, a pod uwagę wzięliśmy trzymiesięczne lokaty na kwotę 5 tys. Fundusze akcji w uproszczeniu zarabiają, gdy spółce się wiedzie coraz lepiej – jeśli osiąga coraz wyższe zyski to kurs jej akcji rośnie, a wraz z nim rośnie wycena funduszu. Jonn C. Brogle, znany finansista, powiedział kiedyś „Na dłuższą metę inwestowanie nie ma związku z giełdą.

Z czasem okaże się, że systematycznie odkładane nawet niewielkich
kwot zapewnią nam w przyszłości znaczne dochody. Regularne inwestowanie to rozsądny
i wygodny sposób osiągania założonych celów finansowych. Fundusze inwestycyjne mają w swoim portfelu akcje, obligacje lub inne produkty finansowe kilku spółek. Tak więc, jeśli uczestniczysz w takim funduszu, automatycznie inwestujesz w kilka firm jednocześnie. Kiedy jeden składnik przynosi rozczarowujący zwrot, ma to ograniczony wpływ na zwrot osiągnięty przez cały fundusz.

Jakie są zalety inwestowania w akcje?

Fundusze inwestycyjne akcyjne cieszą się stosunkowo dużą popularnością. Oczywiście wiążą się one z większym ryzykiem niż inwestycja w obligacje lub lokaty, jednak pozwalają teoretycznie uzyskać nieograniczone zyski. Można uprościć, że ryzyko inwestycyjne rośnie wraz z potencjalnym zyskiem.

Dodać też trzeba, że działające w Polsce fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przestrzeganie obowiązków informacyjnych, takich jak publikacja statutów czy sprawozdań finansowych funduszy. To, ile można potencjalnie zarobić na danym funduszu, zależy od jego polityki inwestycyjnej. W przypadku funduszy dłużnych o najbardziej konserwatywnej strategii np. Inwestujących głównie w krótkoterminowe obligacje skarbowe możemy liczyć na zarobek zbliżony do lokaty bankowej. Z kolei w przypadku funduszy akcji odniesieniem mogą być najbardziej popularne indeksy giełdowe – dla funduszy akcji polskich – WIG, a dla zagranicznych np.

  • Fundusze akcyjne są zarządzane przez zarządzających portfelami z dużym doświadczeniem w inwestowaniu na rynkach finansowych.
  • Każdy z wymienionych rodzajów funduszy inwestycyjnych charakteryzuje się nieco inną konstrukcją prawną oraz możliwościami inwestycyjnymi.
  • Długoterminowo inwestor może się znacznie wzbogacić, choć musi on być również świadomy wysokiego ryzyka inwestycyjnego, które wiąże się z większym prawdopodobieństwem utraty zainwestowanych środków.
  • Dlatego też jeśli planujesz dopiero rozpoczęcie przygody z inwestowaniem w fundusze, poświęć czas na wypełnienie ankiety MIFiD, co pozwoli oszacować akceptowany przez Ciebie poziom ryzyka.

Co ważne, ceny funduszy akcji są ustalane na podstawie wartości aktywów netto funduszu (NAV). Wartość ta jest obliczana poprzez oszacowanie wszystkich aktywów funduszu pomniejszonych o jego łączne zobowiązania. Fundusze akcyjne są zarządzane przez zarządzających portfelami z dużym doświadczeniem w inwestowaniu na rynkach finansowych.

Informacje i dokumenty

W chwili obecnej taką formę inwestowania
umożliwia kilka funduszy inwestycyjnych oraz specjalistyczne portale finansowe,
jak Money.pl. Decydując się na fundusze inwestycyjne warto pamiętać o systematycznym oszczędzaniu. Jeżeli konsekwentne oszczędzanie stanie się nawykiem, czas zacznie pracować
na naszą korzyść.

Osoby zainteresowane lokowaniem swoich środków w akcje giełdowe mają możliwość realizacji tego celu na własną rękę. Indywidualne inwestowanie wymaga jednak od inwestora dużych umiejętności, a samodzielny wybór spółek do portfela może zabierać dużo czasu. Początkujący inwestorzy są bardziej narażeni na błędy, które mogą skutkować utratą środków przeznaczonych na inwestycje. Istotną przewagą funduszy akcji nad samodzielnym inwestowaniem jest również skuteczna dywersyfikacja portfela.

W związku z tym inwestorzy będą reagowali na każdą nową informację, która pojawi się na rynku. Część tych informacji może być bardzo niespodziewana (na przykład wybuch pandemii w 2020 r.) i w związku z tym reakcje na nie mogą być bardzo gwałtowne, co przełoży się na krótkoterminowe stopy zwrotu. Drugą i najważniejszą z punktu widzenia inwestora długoterminowego opłatą jest opłata za zarządzanie. Jest ona potrącana od wartości aktywów funduszu i jest wynagrodzeniem TFI. Przeważnie im bardziej agresywna polityka funduszu inwestycyjnego, tym wyższa opłata za zarządzanie. W najtańszych wynosi mniej niż 1%, a w najdroższych funduszach otwartych — maksymalnie 2,0% (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 2022 roku nie może przekroczyć 2,0%).

fundusze akcyjne co to jest

Nie bez znaczenia jest również fakt, że regulowany rynek giełdowy cechuje się wysoką płynnością. Oznacza to, że inwestor ma dużą swobodę w zakresie sprzedaży akcji i może zrealizować taką transakcję w momencie, gdy uzna takie działanie za słuszne. O tym, w co inwestuje dany fundusz można dowiedzieć się z jego nazwy, np.

Należy pamiętać, że fakty mogły ulec zmianie od czasu napisania tego artykułu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu. Tradycyjny – idziemy do doradcy finansowego – czy to pracującego w naszym banku, czy niezależnego (np. z polecenia znajomego). Dobry doradca finansowy pomoże nam również monitorować wyniki inwestycji.

Czym jest fundusz akcji?

Drugim sposobem na zakup funduszy akcji jest wizyta w jednej z naszych placówek lub rozmowa telefoniczna z naszymi specjalistami. To rozwiązanie polecamy osobom, które dopiero poszukują odpowiedniego funduszu i potrzebują wsparcia profesjonalisty w podjęciu decyzji. Działa tu zasada zgodnie z którą, im większym ryzykiem obarczona jest inwestycja, tym wyższy potencjalny zysk może ona przynieść. Obliczając zysk z lokaty, weź pod uwagę także podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Fundusz otwarty versus zamknięty – czym się różnią

Można też skorzystać z Platformy Transakcyjnej Caspar TFI i nabywać fundusze Caspar w 100% przez internet. Jeśli zdecydujesz, że inwestowanie w fundusze akcji to staniesz przed niemałym problemem, czyli wyborem konkretnego funduszu. Zanim przystąpisz do danego funduszu, zapoznaj się z jego prospektem informacyjnym. Przeanalizuj wykresy, spójrz na dane historyczne w okresie rocznym, dwuletnim i pięcioletni.

Opłata za zarządzanie jest niejako „zaszyta” w wynikach funduszu – pomniejsza potencjalny wynik inwestycji. Na co dzień jest mało odczuwalna, gdyż rozkładana jest ona po równo na każdy dzień notowań w danym roku. Rok 2021 okazał się bardzo dobry dla funduszy inwestujących w akcje spółek. Największą średnią stopę zwrotu (22,1%) przyniosły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Tuż za nim, ze średnią stopą zwrotu 20,4% znalazły się fundusze akcji polskich uniwersalne.

Po podjęciu decyzji o wyborze funduszu inwestycyjnego pozostaje dopełnienie
formalności, takich jak podanie swoich danych pracownikowi biura i dokonanie
wpłaty w kasie. W większości biur maklerskich dostępny jest program komputerowy,
dzięki któremu można uniknąć uciążliwego wypełniania papierowych formularzy. Zarówno w prospekcie emisyjnym, jak i KID lub KIID można znaleźć informacje o ryzyku konkretnego funduszu. Wskaźnik ryzyka w KID lub KIID ocenia ryzyko funduszu od jednego do siedmiu.

Fundusz inwestycyjny niesie za sobą dużo większe ryzyko niż lokata. Zakłada się go na czas nieokreślony, a stopa zwrotu nigdy nie jest znana z góry (można tylko sprawdzić historyczne stopy zwrotu, jakie osiągnął dany fundusz). Oznacza to, że na funduszu można zarobić dużo więcej niż na lokacie, ale przy okazji można też sporo stracić. Kiedy powierzasz pieniądze bankowi, żeby je pomnożył, to oprócz zysku, ważne jest też dla Ciebie bezpieczeństwo inwestycji.

Akcje Nvidii biją rekordy. Już ponad 220 proc. od początku roku

Długoterminowo inwestor może się znacznie wzbogacić, choć musi on być również świadomy wysokiego ryzyka inwestycyjnego, które wiąże się z większym prawdopodobieństwem utraty zainwestowanych środków. Po wybraniu najbardziej odpowiedniego dla nas funduszu, nie inwestujmy wszystkich
środków w jeden, tylko dwa lub trzy z danej grupy, zarządzane przez różne towarzystwa. Doradcy finansowi często powtarzają zasadę – im krótszy jest horyzont inwestycyjny,
tym mniejszy powinien być udział akcji w portfelu. Informacje zawarte w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendować żadnych inwestycji.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.