Home / Forex / irs co to jest: Objaśnienia swapów stopy procentowej IRS

irs co to jest: Objaśnienia swapów stopy procentowej IRS

irs co to jest

Odsetki po stronie stałej
(fixed leg) są płacone co roku, a po stronie zmiennej
(float leg) co pół roku. Niektórzy z naszych klientów zdecydowali się na taką transakcję. Wierzą więc we wzrosty stóp procentowych w przyszłości i są gotowi w obecnym okresie ponosić wyższe koszty finansowania (bank oferujący IRS zawsze zaproponuje stawkę wyższą niż aktualna). My jako profesjonalny broker nie możemy i nie chcemy w tej kwestii nikogo namawiać ani też odwodzić od zawarcia transakcji IRS. Zawsze, przy każdym instrumencie finansowym obarczonym ryzykiem (kredyt sam w sobie przecież nie stanowi tu wyjątku) należy dokładnie przeanalizować ryzyko, oszacować możliwość zysków i strat i na tej podstawie podejmować decyzję.

Jednocześnie zapewnia ustabilizowanie kosztów odsetkowych od zaciągniętego kredytu, co zapewnia lepszą kontrolę przepływów finansowych i łatwiejsze planowanie, budżetowanie itd. Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Ryzyko rynkowe to możliwość poniesienia strat na skutek ruchów cenowych na rynku. Rodzaj ryzyka rynkowego zależy od rodzaju inwestycji, na przykład ryzyko kapitałowe to ryzyko poniesienia strat w akcjach, a ryzyko walutowe oznacza ryzyko…

irs co to jest

Zatem niniejszy wpis jedynie sygnalizuje obecność tego typu produktów finansowych na rynku i możliwość ich zawarcia również z naszą pomocą. Więcej informacji, szczegółów, czy wyjaśnień to już kwestia spotkania z klientem i analizy przypadku. Każda taka wymiana (za wyjątkiem pierwszej) może być potraktowana
jako syntetyczne przepływy (sprzedanego) kontraktu
FRA ze stopą . Pierwsza
wymiana w kontrakcie IRS jest wymianą odsetek według stopy
za odsetki według ustalonej już rynkowej stopy
referencyjnej.

Bankowość elektroniczna

Gdzie oznacza ułamek roku tego okresu odsetkowego
nogi stałej kontraktu, koniec tego okresu, a jest liczbą
okresów odsetkowych nogi stałej, jest czynnikiem
dyskontującym do daty spot. Przy danych rynkowych podanych w punkcie (a) oblicz stopę
stałej strony kontraktu, przy której wartość tego kontraktu
w chwili zawarcia wynosi zero. Jakość zbudowanej krzywej czynników dyskontowych (zerokuponowych
stóp procentowych) jest oceniana na podstawie przebiegu
implikowanych z tej krzywej stóp forward. Jednym z kryteriów takiej
oceny jest gładkość (regularność) względem stóp forward
o pewnym ustalonym tenorze . Rozpatrzmy dwuletnią obligację, która płaci co pół roku kupon według
stopy zmiennej (typu LIBOR) powiększonej o marżę . Kontrakt wymiany procentowej (IRS/CCIRS) składa się z dwóch
strumieni pieniężnych, tzw.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie. Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

irs co to jest

W odróżnieniu do
standardowego bootstrappingu, zestaw kontraktów IRS nie musi się
składać ze wszystkich kolejnych kontraktów. Zagadnienie
optymalizacyjne (4.21) – (4.22) rozwiązuje się
stosując standardowe algorytmy numeryczne, na przykład metodę
gradientów sprzężonych lub metodę Newtona (dostępne w narzędziu
Solver arkusza kalkulacyjnego MS Excel). Brak korzyści przy pozytywnej dla Klienta zmianie stopy procentowej. Ujmując rzecz w skrócie (a łamy i forma bloga to niejako wymuszają) – tak.

Wyznacz wartości czynników dyskontowych dla okresów czasu będących
wielokrotnościami sześciomiesięcznych okresów do trzech lat
włącznie. W obliczeniach, dla uproszczenia, przyjmij, że długość
-miesięcznego okresu czasu () wynosi
lat. Wyprowadź wzory uproszczone na wycenę nogi zmiennej kontraktu
IRS/CCIRS bez założenia .

Delta SA decyduje, że chce podjąć większe ryzyko przy stopie zmiennej, a Omega Investments potrzebuje zapewnić sobie pewne płatności miesięczne, które by się nie zmieniały. W związku z tym strony podpisują kontrakt swapu, w ramach którego Delta płaci Omedze odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie od kapitału (1 milion dolarów), a Omega płaci Delcie LIBOR + 1%. W wyrażeniu
(4.21) są wagami, które określają relatywny
wpływ poszczególnych składników na wartość sumy.

Co to są swapy stopy procentowej (IRS)?

W ramach tych instrumentów strumień płatności odsetkowych ze stałą stopą procentową jest zamieniany na strumień płatności odsetkowych ze zmienną stopą procentową. Równość (4.11) wykorzystujemy do uproszczenia wzorów na
wycenę nogi zmiennej. Gdzie oznacza czynnik dyskontujący przepływ następujący
w chwili na moment wyceny odpowiadający strukturze stóp
procentowych waluty nogi kontraktu obowiązującej w dniu wyceny. Często występują obopólne korzyści, jako że jedna strona musi płacić uzgodnioną opłatę, aby zyskać lepsze przepływy pieniężne z zamienionej stopy procentowej. Powyższe równanie ułatwia przeprowadzenie rekurencyjnych obliczeń
wartości czynników dyskontowych. Stopę niestandardowego kontraktu IRS/CCIRS na
ogół wyznacza się również tak, by wartość tego kontraktu w chwili
zawarcia wynosiła zero.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Stopy forward implikowane z krzywej swapowej otrzymanej przez
bootstrapping często mają nieregularny przebieg, który nie ma
ekonomicznego uzasadnienia.

Strona kontraktu
IRS/CCIRS otrzymuje/płaci płatności występujące na jednej nodze
kontraktu w zamian za co płaci drugiej stronie/otrzymuje od drugiej
strony kontraktu płatności drugiej nogi. Nasza spółka zawarła z bankiem transakcję IRS (transakcja zamiany stóp procentowych) 23 października 2013 r. Spółka stosuje MSR i nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Ryzyko rynkowe

W praktyce wzór (4.17) stosuje się raczej do wyznaczenia
wartości czynników dyskontowych niż do wyznaczania stóp kontraktów
IRS, bowiem to właśnie na podstawie kwotowań stóp standardowych
kontraktów IRS wyznacza się strukturę stóp procentowych i czynników
dyskontowych. Niech oznacza stopę standardowego kontraktu IRS,
który zapada w . Terminy zapadalności standardowych kontraktów
IRS, w których odsetki nogi stałej są płacone rocznie, są
,,wielokrotnościami lat”, co zaznaczamy pisząc (gdzie
symbolizuje okres roczny, a jest liczbą naturalną). W przypadku
gdy odsetki nogi stałej są płacone co pół roku, terminy zapadalności
tych kontraktów są ,,wielokrotnościami sześciomiesięcznych okresów”
i wówczas , gdzie . Transakcja IRS (SWAP stopy procentowej) polega, najogólniej rzecz ujmując, na zamianie strumieni przyszłych płatności opartych z jednej strony na z góry ustalonej stałej stopie procentowej, a z drugiej strony na stopie zmiennej, przy z góry założonej metodzie jej wyliczania. Zwykle jest tak, że klient płaci instytucji finansowej odsetki według uzgodnionej stałej stopy procentowej, a otrzymuje odsetki według zmiennej stopy procentowej.

Tak więc wartość takiego kontraktu IRS jest taka sama
jak wartość serii sprzedanych kontraktów FRA,
, FRA z taką samą stopą równą
oraz pierwszej wymiany odsetek. Warto zauważyć, że
te kontrakty FRA mają na ogół nierynkową stopę (ang.
off-market), wszystkie taką samą równą . Zauważmy, że warunek (4.17) oznacza, że obligacja o stałym
oprocentowaniu z terminem wykupu , która płaci
odsetki z taką samą częstotliwością jak noga stała kontraktu IRS,
jest at par, to znaczy, cena tej obligacji jest równa jej
wartości nominalnej. Stąd, stopy kontraktów IRS mogą być traktowane
jako punkt odniesienia przy określaniu oprocentowania nowo
emitowanych obligacji stałokuponowych. Korzystając z warunku na stopę forward (4.8), wzory
(4.7) i (4.9) możemy przekształcić tak, by nie
zawierały odwołania do stóp forward.

 • Dobierając wagi w specyficzny sposób, możemy wymusić w
  której części krzywej stopy forward zachowują się regularnie a w
  której dopuszczamy większe wahania tych stóp.
 • Transakcja taka jest pochodnym instrumentem finansowym (także na gruncie MSR), podlegającym wycenie nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
 • Stopy forward implikowane z krzywej swapowej otrzymanej przez
  bootstrapping często mają nieregularny przebieg, który nie ma
  ekonomicznego uzasadnienia.
 • Twoja Firma może zawrzeć transakcję opcji IRS po uprzednim podpisaniu z PKO Bankiem Polskim Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym.

Do
wyceny będziemy brać tylko niezrealizowane przepływy nóg
kontraktu, to znaczy te przepływy, które nastąpią w przyszłości
względem momentu wyceny . IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Polega na wymianie strumienia zmiennych płatności odsetkowych na stałe, w tej samej walucie.

Transakcje IRS

Zauważmy, że wówczas (4.6) można interpretować jako wycenę obligacji
o stałym kuponie równym . PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Twoja Firma może zawrzeć transakcję opcji IRS po uprzednim podpisaniu z PKO Bankiem Polskim Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym.

Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ryzyku. Kontrakt opiera się na umownym kapitale – powiedzmy 1 milion dolarów. Delta SA aktualnie otrzymuje stałą stopę oprocentowania od swojego kapitału w wysokości 1,5% na miesiąc, a Omega Investments ma zmienną stopę w wysokości stopy referencyjnej LIBOR + 1%. Niech oznacza stopę -letniego kontraktu IRS, który zapada w
. Warunek (4.22) gwarantuje, że kontrakty IRS z wybranego
zestawu są poprawnie wyceniane przez krzywą.

Pokażemy to w przypadku, gdy
czynnik multiplikatywny stopy nogi zmiennej wynosi 1 (wtedy
bowiem wzory te przyjmują szczególnie prostą postać). Na dzień zawarcia kontraktu, wobec jego zerowej wartości początkowej (wartość aktywów finansowych jest na ten dzień równoważona zobowiązaniami finansowymi), nie jest konieczne ujmowanie go w księgach rachunkowych. Kupujący IRS zabezpiecza maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy sprzedający IRS zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji). IRS jest produktem pozabilansowym, rozliczanym do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu.

W momencie zawierania takich transakcji nie występują zazwyczaj żadne przepływy pieniężne. Transakcja taka jest pochodnym instrumentem finansowym (także na gruncie MSR), podlegającym wycenie nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W naszym przypadku pierwsza wycena powinna nastąpić na 31 grudnia 2013 r., gdyż wówczas – jak zakładamy – zakończy się w jednostce rok obrotowy. Oczywiście jednostka ma prawo wyceniać ten instrument częściej. (b) Rozpatrzmy jednowalutowy kontrakt wymiany procentowej typu
fixed/float ze zmiennym nominałem o czasie trwania 3 lata. W trakcie
trwania kontraktu nominał kontraktu jest redukowany o 20%
początkowej wartości (tj. wartości w chwili zawarcia) po każdym
rocznym okresie odsetkowym.

Informacje prawne

Poniżej opiszemy sposób wyznaczania
krzywej swapowej która dokładnie wycenia kontrakty IRS i dla której
stopy implikowane zmieniają się w sposób regularny. Zmiennych jest zbyt wiele i dotyczą one nie tylko Polski, ale praktycznie całego świata. Można jednak przewidywać wzrost stóp procentowych w długim okresie (kilka – kilkanaście lat). Można też się przed tym wzrostem w pewnym stopniu zabezpieczyć. Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.